پریسا رضوی

pariisa-sariina

پریسا رضوی

کارشناس کنترل پروژه است. او لیسانس نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT می باشد، و به نوشتن و خوشنویسی علاقه دارد.